Περιστέρι 3/2/2014
Αριθμ. Πρωτ.:04

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΟΨΙΣ», ενεργώντας ως Συντονιστής Εταίρος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Αναπτυξιακής Σύμπραξης) με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» κατά την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», που εγκρίθηκε προς υλοποίηση με Κωδικό ΟΠΣ «457566» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), απευθύνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε όλα τα υποκαταστήματα αναγνωρισμένων από την Τράπεζα της Ελλάδας Τραπεζικών Ιδρυμάτων που εδρεύουν στην πόλη της Αθήνας, προκειμένου να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα από άποψη ύψους επιτοκίου καταθέσεων προσφορά Τραπέζης στην οποία η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» θα ανοίξει έντοκο τραπεζικό λογαριασμό, (σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος β, 16/11-1-2012 άρθρο 6), για την κατάθεση των χρηματοδοτήσεων της ως άνω Πράξης.
Η Πράξη με τίτλο: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» εγκρίθηκε προς υλοποίηση με συνολικό προϋπολογισμό 390.000,00 ευρώ και η κατάθεση των χρηματοδοτήσεων αυτής θα γίνεται σταδιακά με την εξέλιξη της υλοποίησής της. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της ως άνω Πράξης είναι 13 μήνες.
Προσφορές δύνανται να υποβάλλουν όλα τα αναγνωρισμένα από την Τράπεζα Ελλάδας Τραπεζικά Ιδρύματα που διαθέτουν υποκαταστήματα στην πόλη της Αθήνας.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να αναφέρουν:
α) τα στοιχεία του προσφέροντος Τραπεζικού Ιδρύματος,
β) ότι απευθύνονται προς την ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., που εδρεύει στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (οδός ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 32, 12136),
γ) ότι η προσφορά αφορά την κατάθεση των χρηματοδοτήσεων της Πράξης με τίτλο: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»,
δ) με σαφήνεια το προσφερόμενο ύψος επιτοκίου καταθέσεων σε λογαριασμό όψεως για τις χρηματοδοτήσεις της ως άνω Πράξης, και
ε) να είναι νόμιμα υπογεγραμμένες και να δεσμεύουν το προσφέρον Τραπεζικό Ίδρυμα.
Η επιλογή του Τραπεζικού Ιδρύματος για την κατάθεση των χρηματοδοτήσεων της Πράξης με τίτλο: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, που εδρεύει στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (οδός ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 32, 12136).

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν στα γραφεία της ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. επί της οδού ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 32 στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 12136, έως την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14.00’.
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαίρη Σιγανού
Τηλ. 2105740084, FAX: 2105740084, Email: m.siganou@proopsis.gr.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΣ.