Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Από την υλοποίηση των δράσεων του προτεινόμενου έργου  αναμένεται να ωφεληθούν 78 άτομα που χαρακτηρίζονται από προβλήματα και δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

• 8 άτομα θα απασχοληθούν με μορφή εξαρτημένης εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις  της περιοχής παρέμβασης (Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης)

• 70 άτομα θα υποστηριχτούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων βάσει του Ν. 4019, ατομικών επιχειρήσεων, ή/και άλλων μορφών)