Δράσεις

1. Μελέτη για τους Πολιτισμικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης

Στόχος της συγκεκριμένης Δράσης είναι να καταγράψει το σύνολο των πολιτισμικών πόρων της περιοχής παρέμβασης και να παραθέσει επαρκείς περιγραφές τους, προκειμένου να αυξήσει την γνώση τόσο των φορέων που αποτελούν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη, των φορέων που θα συστήσουν το Δίκτυο Τοπικών Φορέων, των φορέων που θα συμμετέχουν στα περιφερειακά workshops παραγωγής πολιτικής, όσο και των ωφελουμένων που θα αναλάβουν την ίδρυση επιχειρήσεων με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων, αλλά και του γενικού κοινού της περιοχής παρέμβασης.
• Έναρξη: 01/02/2014
• Λήξη: 30/04/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

2. Μελέτη για το σχεδιασμό, Οργάνωση, Ανάπτυξη του Διαδραστικού Πάρκου

Στόχος της συγκεκριμένης Δράσης είναι η οργάνωση και η λειτουργία του διαδραστικού πάρκου «Η Ζωή στην Αρχαία Ελλάδα» που θα γίνει μέσω της σύνθεσης των δυνάμεων πολλών αυτόνομων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στο εσωτερικό του. Αυτό σημαίνει ότι κάθε νέα επιχείρηση θα είναι υπεύθυνη για το άνοιγμα και τη διαχείριση ενός θεματικού περιπτέρου στο εσωτερικό του πάρκου. Οι θεματικές ενότητες των περιπτέρων θα αποτελέσουν αντικείμενο σχετικής διερεύνησης, καθώς από το πλήθος των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν για τη ζωή στην αρχαία Ελλάδα, αναμένεται κάποια από αυτά να ενδείκνυνται περισσότερο και κάποια άλλα λιγότερο για την αξιοποίησή τους ως θεματικά αντικείμενα συγκεκριμένων περιπτέρων. Ένα άλλο σημαντικό αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας μελέτης είναι ο τρόπος κατασκευής των περιπτέρων, τα υλικά και το κόστος, ώστε να διερευνηθούν οι πλέον αποδοτικοί τρόποι κατασκευής. Τέλος, η δια-δραστικότητα του πάρκου είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στα αντικείμενα και τα ευρήματα της μελέτης προκειμένου ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η ανάπτυξη και η λειτουργία τελικά του πάρκου να πληροί αυτό το κριτήριο, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας του εν λόγω εγχειρήματος.
• Έναρξη: 01/01/2014
• Λήξη: 31/03/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ

3. Μελέτη για τα Παραδοσιακά Παραγόμενα Προϊόντα της περιοχής παρέμβασης και εντοπισμός των Παραγωγικών Φορέων

Α) Ένας από τους στόχους της προτεινόμενης προς υλοποίηση Πράξης είναι η δημιουργία ενός δικτύου παραγωγών τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Αυτά τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: (α) θα πρέπει να μπορούν να ενισχύσουν τις προσπάθειες ανάδειξης και αξιοποίησης της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής και, (β) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τάσεις και απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού σε ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα.
Β) Το δεύτερο μέρος της μελέτης θα έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των υφιστάμενων παραγωγικών φορέων της περιοχής (επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κλπ) που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων. Ο στόχος αυτού του δεύτερου μέρους είναι τριπλός: (α) να επισημάνει το επίπεδο ανταγωνισμού που μπορεί να προκύψει σε περίπτωση σύστασης νέων επιχειρήσεων με το ίδιο αντικείμενο, (β) να αυξήσει τη γνώση για τους ήδη υπάρχοντες τρόπους παραγωγής, μεταποίησης και προώθησης τοπικών προϊόντων, και (γ) να διερευνήσει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των νέων επιχειρήσεων που θα συστήσουν οι ωφελούμενοι με τους υφιστάμενους παραγωγικούς φορείς, προκειμένου να προκύψει όφελος για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
• Έναρξη: 01/02/2014
• Λήξη: 30/04/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

4. Δημιουργία Δικτύου Τοπικών Φορέων Επιχειρηματικότητας

Η Δράση αυτή αφορά στη διαμόρφωση δικτύου τοπικών φορέων και μηχανισμών διάδοσης πληροφοριών, κινητοποιώντας τοπικές ή περιφερειακές αρχές, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και Υπηρεσίες κ.α. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των ενεργειών δικτύωσης που περιλαμβάνεται στο παρόν σχέδιο τοπικών δράσεων είναι η συστηματική και ουσιαστική συνεργασία, η συνένωση δυνάμεων, η καλύτερη εν τέλει λειτουργία και ο αρτιότερος συντονισμός ήδη υφισταμένων δομών και οργανισμών–φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, έτσι ώστε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη να λειτουργεί ως ένας πραγματικός one stop shop οργανισμός, ως ουσιαστική σύμπραξη δυνάμεων που θα αξιοποιεί στο έπακρον τις δυνατότητες συνεργασίας και κοινής δράσης για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.
• Έναρξη:01/01/2014
• Λήξη: 31/12/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

5. Περιφερειακό Work-shop Δικτύωσης-Εργαστήριο Παραγωγής Προτάσεων Στρατηγικής για την Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα (Διαρκές Forum)

Η Δράση αυτή αφορά στη συμμετοχή σε δίκτυα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με απώτερο στόχο την παραγωγή προτάσεων για την προώθηση πολιτικών μέσα από ένα διαρκές forum.
• Έναρξη: 01/01/2014
• Λήξη: 31/12/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

6. Σύνταξη και Παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας-Παραγωγή Έντυπου Υλικού της ΑΣ-Προβολή σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ

Με την έναρξη υλοποίησης της Πράξης θα συνταχθεί ολοκληρωμένη πρόταση για το Σχέδιο Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλες τις ενέργειες που θα καλύπτουν την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση κατά το στάδιο προετοιμασίας, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης καθώς και μετά το πέρας της Δράσης.
Το Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας απευθύνεται στα μέλη της σύμπραξης και καθορίζει αναλυτικά τη στρατηγική ενημέρωσης, δημοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της Πράξης. Επίσης στο πλαίσιο της Δράσης θα παραχθεί το έντυπο υλικό για την προβολή και διάχυση του έργου και των αποτελεσμάτων του.
• Έναρξη: 01/01/2014
• Λήξη: 31/12/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η Α&Β ADVERTISING ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

7. Κεντρική Ημερίδα Παρουσίασης της Πράξης στην Τοπική Κοινωνία και στους Παραγωγικούς Φορείς-Ευαισθητοποίηση της Κοινής Γνώμης και Προσέλκυση Ωφελουμένων

Η Δράση αυτή αφορά στην οργάνωση κεντρικής εκδήλωσης ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης με στόχο αφενός την ενημέρωση – πληροφόρηση των εν δυνάμει ωφελουμένων και αφετέρου την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
• Έναρξη: 01/02/2014
• Λήξη: 30/03/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

8. Ανάπτυξη Ιστοχώρου (web site) – Εσωτερικού Συστήματος Επικοινωνίας (intranet) και Ηλεκτρονικού Συστήματος Προώθησης

Α. Ο ιστοχώρος που θα αναπτυχθεί θα βασίζεται σε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, προσαρμόσιμο σε περιβάλλοντα επιχειρηματικής κλίμακας, ενώ οι δυνατότητες επέκτασής του είναι πρακτικά απεριόριστες, πληρώντας τα standards του W3C, με συνέπεια να εμφανίζεται το ίδιο σε όλους τους browsers.
Η ιστοσελίδα (web site) του έργου έχει δύο βασικούς στόχους:
 Την παρουσίαση στο ευρύ κοινό του προγράμματος, των στόχων και δράσεών του.
 Την υποστήριξη της επικοινωνίας και της ανταλλαγής υλικού, μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
Β. Το Ηλεκτρονικό σύστημα προώθησης θα αποτελεί μια εφαρμογή ηλεκτρονικών κρατήσεων (booking) και on-line παραγγελιών τοπικών προϊόντων, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν ταξιδιωτικά-τουριστικά γραφεία του εσωτερικού και του εξωτερικού, οργανωμένα group, επιχειρήσεις πώλησης παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και αυτόνομοι επισκέπτες-αγοραστές. Θα αναπτυχθεί σε δυο γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά, για αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από επισκέπτες του εξωτερικού που ταξιδεύουν στην χώρα μας.
• Έναρξη: 01/01/2014
• Λήξη: 31/12/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε.

9. Κεντρική Ημερίδα Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων της Πράξης-Ευαισθητοποίηση ΜΜΕ και Κοινής Γνώμης

Η Δράση αυτή προβλέπει την οργάνωση Τελικής Κεντρικής Ημερίδας με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων και προβολή των θετικών συνεπειών από την επιτυχή υλοποίηση της Πράξης στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής.
• Έναρξη: 01/11/2014
• Λήξη: 31/12/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

10. Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης

Στα πλαίσια της Δράσης, για τις ανάγκες του συντονισμού της Πράξης θα υλοποιηθούν οι ενέργειες που αφορούν την διοικητική υποστήριξη, την διαχείριση και την οικονομική παρακολούθηση του συνόλου του Έργου, των Δράσεων και των επιμέρους Ενεργειών που αυτή περιλαμβάνει.
• Έναρξη: 01/12/2013
• Λήξη: 31/12/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε.

11. Επιμορφωτικά σεμινάρια ωφελουμένων με θέμα: Αίσθημα Πρωτοβουλίας & Επιχειρηματικότητας (ERF 7)

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό σεμινάριο θα οδηγήσει σε πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων αναφορικά με την «Κοινωνική Οικονομία» και το «Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας». Η πιστοποίηση θα παρασχεθεί από αναγνωρισμένο οίκο πιστοποίησης ακολουθώντας τη μεθοδολογία και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το πρότυπο ISO/IEC 17024Q2003 που έχει προωθηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) και τις κατευθύνσεις που περιγράφονται από τον νεοϊδρυθέντα Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) που αντικατέστησε το Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
• Έναρξη: 01/06/2014
• Λήξη: 31/12/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε.

12. Επιμορφωτικά σεμινάρια ωφελουμένων με θέμα: Πολιτιστική γνώση και Έκφραση (ERF 8)

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό σεμινάριο θα οδηγήσει σε πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων αναφορικά με την «Πολιτιστική γνώση και Έκφραση». Η πιστοποίηση θα παρασχεθεί από αναγνωρισμένο οίκο πιστοποίησης ακολουθώντας τη μεθοδολογία και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το πρότυπο ISO/IEC 17024Q2003 που έχει προωθηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) και τις κατευθύνσεις που περιγράφονται από τον νεοϊδρυθέντα Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) που αντικατέστησε το Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
• Έναρξη: 01/06/2014
• Λήξη: 31/12/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε.

13. Κατάρτιση ωφελουμένων (2 θέματα): α) Διαχείριση πολιτισμικών πόρων-Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων β) Επαγγέλματα δημιουργικού τομέα (creativity sector) & Προώθηση τοπικών προϊόντων (ΕΣΔΕΚ)

Προκειμένου οι ωφελούμενοι να προωθηθούν στην απασχόληση είναι ανάγκη να προετοιμαστούν θεωρητικά και να λάβουν πολύτιμη εμπειρία μέσω – συναφούς με την θεωρητική κατάρτιση – πρακτικής άσκησης, στα αντικείμενα δραστηριότητας στα οποία έχουν δηλώσει πρόθεση δραστηριοποίησης και για τα οποία έχουν επιλεγεί από το επιστημονικό προσωπικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης κατά τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων.
• Έναρξη: 01/01/2014
• Λήξη: 30/11/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε.

14. Επιλογή Ωφελουμένων

Προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί η εικόνα – προφίλ – αναφορικά με το κάθε άτομο που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο εν λόγω έργο, το σύνολο των αιτούντων θα ωφεληθεί από τρεις (3) συνεδρίες συμβουλευτικής (Υποδοχή από ειδικό στέλεχος, Διερεύνηση αναγκών, Αναλυτικά στοιχεία της διαδρομής ζωής,) προκειμένου να επιλεχθούν τα καταλληλότερα 78 άτομα.
• Έναρξη: 01/02/2014
• Λήξη: 30/04/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

15. Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας-Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

Η συμβουλευτική για έναρξη της επιχειρηματικότητας θα διεξαχθεί σε έξι (6) συνεδρίες και περιλαμβάνει δύο στάδια:
Στάδιο 1ο: σε αυτό γίνεται μια πρώτη ενημέρωση για τα είδη επιχειρήσεων, για τα επιδοτούμενα προγράμματα που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και για τις προϋποθέσεις ένταξης σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα. Σε αυτό το πρώτο βήμα συμμετέχουν όλοι ανεξάρτητα εάν έχουν αρχικώς εκφράσει επιθυμία ή όχι για δημιουργία επιχείρησης. Στη συνέχεια και μόνο όσοι/ες επιθυμούν να δημιουργήσουν κάποιου είδους επιχείρηση συνεχίζουν να συμμετάσχουν σε αυτή την ενότητα συμβουλών.
Στάδιο 2ο: ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης και ετοιμότητας γίνονται συνεδρίες το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνει:
* Επιλογή του είδους της επιχείρησης
* Οργάνωση – λειτουργία της επιχείρησης
* Συγγραφή επιχειρηματικού σχεδίου
* Μελέτη για την εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών
* Υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της έναρξης καθώς και βοήθεια για την ένταξη σε καθεστώς επιδότησης.
* Υποστήριξη των πρώτων βημάτων από την έναρξη της επιχείρησης και έως την λήξη του τριμήνου
• Έναρξη: 01/05/2014
• Λήξη: 31/12/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε.

16. Παροχή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής-Ψυχολογικής Στήριξης Ωφελουμένων

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας θα συμβάλλει στην άρση των διακρίσεων, του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση του κοινωνικού αποκλεισμού με την ενδυνάμωση των ατόμων που θα λάβουν μέρος σε αυτό. Θα επιδιωχθεί η ενεργοποίηση των ίδιων των ατόμων ώστε να αναπτυχθούν κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να ενσωματωθούν κοινωνικά και επαγγελματικά στην αγορά εργασίας.
• Έναρξη: 01/02/2014
• Λήξη: 31/12/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε.

17. Επαγγελματική Συμβουλευτική (Mentoring)

Μέσω της υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής θα καταστεί δυνατή σε πρώτο στάδιο η εξακρίβωση των προβλημάτων που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ή/και των παραγόντων που δεν διευκολύνουν την προσαρμογή και επαρκή δραστηριοποίηση των ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Σε δεύτερο στάδιο θα επισημάνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της επιχειρηματικής και επαγγελματικής τους θέσης στην τοπική αγορά.
• Έναρξη: 01/02/2014
• Λήξη: 31/12/2014
Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε.

18. Παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας-Συμβουλευτική σε Εργοδότες-Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Στο πλαίσιο της δικτύωσης του έργου, θα διεξαχθούν ενέργειες προσέγγισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε αντικείμενα αντίστοιχα με εκείνα που προωθεί το παρόν Σχέδιο Δράσης. Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων στους προαναφερόμενους κλάδους, θα γίνει καταγραφή τους σε Κατάλογο Επιχειρηματιών του Δήμου Μαραθώνα και της ευρύτερης περιοχής που θα είναι διαθέσιμος στους ωφελουμένους του προγράμματος. Οι εργοδότες που θα έχουν εντοπισθεί και προσεγγισθεί μέσα από την προηγούμενη δράση της δικτύωσης θα ενταχθούν στην διαδικασία της συμβουλευτικής. Σε αυτούς λοιπόν απευθύνεται η συγκεκριμένη δράση, καθώς η σύγχρονη αγορά εργασίας με τις διαρκείς αλλαγές σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και τα καινούρια οικονομικά δεδομένα δημιουργεί μεγάλες αλλαγές στον τομέα της απασχόλησης.
• Έναρξη: 01/05/2014
• Λήξη: 31/12/2014

Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ