Χρηματοδότηση

Η Πράξη «Πολιτιστική Παρέμβαση για την Ανάπτυξη του Τουρισμού στην περιοχή του Μαραθώνα», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της απασχόλησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 (Προσανατολισμός στον Άνθρωπο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το έργο υλοποιείται μέσω της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής.